Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Avslutat

  Metyljasmonat – ett smart alternativ för att skydda plantor mot snytbaggar

  Snytbaggen ( Hylobius abietis ) utgör det allvarligaste hotet mot lyckade föryngringar av barrträdsplantor. Skadorna orsakas av att de äter av barken på de plantor som planterats efter avverkning av barrskog. Mycket talar för att man bör inrikta skadebekämpande åtgärder mot att styra bort födognaget från plantorna och öka plantornas tolerans mot angrepp snarare än att försöka minska snytbaggepopulationen.

  Forskare
  Niklas Björklund
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2013
 • Pågående

  Towards climate-responsible forestry: Assessing the greenhouse gas balances of drained and restored peatland forests in boreal Sweden

  Under det senaste århundradet har 1.5-2 miljoner hektar torvmark dikats i Sverige för att förbättra skogstillväxten.

  Forskare
  Järvi Järveoja
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Ut med FINA – Folkhälsa i natur för alla

  Syftet är att möjliggöra för fler personer med olika funktions­ned­sättning att vistas mer ute i naturen. Detta vill vi göra genom att arbeta med och vidare­utveckla våra metoder för att skapa regelbundna och uthålliga naturaktiviteter i samverkan med grupperna och deras nätverk.

  Forskare
  Eva Arnemo
  Ämne
  Upplevelsevärden
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Går gräset upp i rök? – Brandens effekt på vegetation och pollinerare

  Det övergripande syftet med detta projekt är att öka förståelsen av hur brand påverkar markvegetationen och associerad fauna på hyggen. Vi är särskilt intresserade av hur brandens hårdhet påverkar vegetationen och förutsättningarna för pollinerande insekter med fokus på fjärilar, vildbin och andra gaddsteklar.

  Forskare
  Victor Johansson, …
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Möten med jättar – de stora träden berättar

  Trädens historia är vår historia. Vi söker oss gärna till de gamla individerna som har sett flera av våra generationer dra förbi medan de fortsatt sin långsamma tillvaro.

  Forskare
  Gert Olsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Naturen som arena för integration

  Allemansrätten är en viktig pusselbit för oss att uppleva den svenska naturen. Vi plockar bär och svamp, vandrar, paddlar och fiskar samtidigt som kroppen mår bra både fysiskt och psykiskt. Många svenskar tar allemansrätten för given men för de flesta nyanlända med annan kulturell bakgrund är den ett nytt fenomen.

  Forskare
  Anders Larsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Hur kan Blå målklass­ning integreras i den skogliga planeringen?

  Syftet med projektet är att underlätta införandet av vattendrags Blå mål­klassning i den långsiktiga skogliga planeringen och utveckla möjligheten att anpassa naturhänsynen i Heureka baserat på Blå målklassning.

  Forskare
  Johanna Lundström
  Ämne
  Planering
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Utveckling av prognoser för körskaderisk med hjälp av hydrologisk modellering

  Syftet med projektet är att utveckla ett dagsaktuellt ”riskindex för körskador” baserat på HYPE-data, ungefär på samma sätt som vi idag har brandriskindex beräknat av SMHI. Indexet skall vara uppdelat på avrinningsområde och jordart inom detta område.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Realiserad genetisk vinst – beroende av ståndort, markbered­ningsmetod och röjningens utförande

  Syftet med projektet är att kvantifiera hur stor andel av de planterade förädlade träden som kommer att utgöra det framtida produktionsbeståndet på olika ståndorter, med olika markberedningsmetoder och beroende på röjningens utförande.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Skog till nytta för alla

  Syftet är att stimulera lusten till kunskapssökande om den svenska skogens alla möjligheter – nu och i framtiden, med en stark koppling till hållbarhet, innovation och yrkesval.

  Forskare
  Christa Törn-Lindhe
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Naturhänsyn i praktiken – en interaktiv utbildning för skogsägare, tjänstemän och entreprenörer

  Projektet förväntas ge både skogsägare och utförare en effektiv kunskaps­kanal för att lära sig mera om vad deras åtgärder egentligen ger för effekt. Det förväntas motivera målgruppen att arbeta på basis av bästa befintliga kunskap. Förhoppningen är också att den interaktiva filmen kan vara ett stöd vid intro­duktionen av de målbilder som för närvarande utarbetas av skogsbruket och då även kunna visa skillnaden i effekt vid olika ambitions­nivåer.

  Forskare
  Jan Weslien, Lena Gustafsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Pågående

  Kan högläggning ersätta dikes­rensning vid plantering av gran på fuktig mark?

  Studien kommer att bidra med nya och efterfrågade resultat om hur dikesrensning vid föryngring påverkar skogsproduktionen. Resultaten kan bidra till bättre prioritering vid val av objekt för dikesrensning. Detta är viktigt för att kunna bruka skog och skogsmark på ett hållbart sätt.

  Forskare
  Ulf Sikström
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Demonstrationsslinga med fokus på hållbart skogsbruk

  Syftet med projektet är att öka kunskapen om miljöhänsyn, skogs­produktion och social hänsyn hos skogsägare, personer som arbetar i skogsbranschen och intresserad allmänhet. Projektet bidrar till att utveckla hållbarhets­arbetet genom att öka kunskapsnivån om hur olika skogliga mål kan uppfyllas, visa på variation och flexibilitet i olika skötselformer och vad konsekvenserna av dem är. 

  Forskare
  Helena Gålnander, Line …
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Pågående

  Samarbetsavtal Euroforester Masterprogram

  Avtalet lägger grunden för ett flerårigt samarbete mellan Skogsällskapet och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, med syfte att stödja utbildnings­verksamhet riktad mot de tre baltiska länderna. Avtalet förutser konkreta åtgärder, såsom deltagande av baltiska studenter i Euroforester master­programmet. På längre sikt kommer detta att bidra till ökat utbyte av skoglig kunskap mellan Sverige och de tre baltiska länderna.

  Forskare
  Matts Lindbladh, Jörg Brunet
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Biodiversitetseffekter av naturvårdsskötsel och hänsyn i skogsbruket – feromonbaserad övervakning av skogsinsekter

  Syftet är att bidra till integrationen av produktions- och bevarandemål genom att överbrygga kunskapsluckor om effekterna av hänsyn i skogsbruket.

  Forskare
  Mattias Larsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2016