Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Avslutat

  Brand för viltbete och biodiversitet? Långsiktiga ekologiska effekter av storskalig skogsbrand

  Brand och bete är två signifikanta och ofta samverkande processer i boreal skog, men som sällan studerats tillsammans i Skandinavien. Målet med projektet är att kvantifiera skogsbrandens långsiktiga nytta som habitat för brandgynnade insekter och potential som foderproducerande mark för älg och andra växtätare.

  Forskare
  Therese Löfroth
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Plantval Optimal. Bättre klimatan­passning av plant­material – från det globala till det lokala

  I projektet tas variabler som påverkar skoglig tillväxt fram, baserade på högupplösta topografiska data. Målet är att modellera och fånga variationen för användning i Skogforsks tjänst Plantval.

  Forskare
  Mats Berlin
  Ämne
  Planering
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Skogars förmåga att reducera stress – betydelsen av skogstyp, fågelsång, lukt och biologisk mångfald

  Det övergripande målet med studien är att bidra till ökad folkhälsa och hållbara städer genom ökad kunskap om hur skogar kan bidra till att minska stress. Vi vill möjliggöra minskning av stress hos stads­människor genom att optimera skötseln av tätortära skogar.

  Forskare
  Marcus Hedblom
  Ämne
  Upplevelsevärden
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Betesmönster hos klövdjur i flerartssystem

  Genom DNA-analyser vill man i projektet ge svar på vem som betar vad och hur mycket i flerartssytem. Resultaten kan användas för att mer effektivt kunna sköta skog och vilt på ett sätt som optimerar båda resurser.

  Forskare
  Julia Jansson
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Den långsiktiga naturvårdsnyttan med hänsynsytor

  Hänsynsytor är numera en utbredd naturvårdsåtgärd, men forskningen har fokuserat på kortsiktiga effekter och kunskap saknas om deras långsiktiga betydelse för den biologiska mångfalden. Det övergripande syftet med det här projektet är att utreda den långsiktiga naturvårdsnyttan med hänsynsytornas olika typer och substrat.

  Forskare
  Mari Jönsson, Lena …
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Hållbar utveckling genom varudeklaration av skogens produkter – ett steg mot gemensam LCA-metodik

  I dagsläget råder inte konsensus om vilken metodik som ska användas för LCA inom den svenska skogsnäringen, vilket innebär att redovisningar från olika aktörer inte är direkt jämförbara. Fokus inom detta projekt kommer att ligga på de tre huvudsakliga råvaruström­marna inom svenskt skogsbruk; sågtimmer, massaved och primära skogsbränslesortiment; Vilka metoder används i dagsläget för LCA, vilka skillnader finns mellan olika angreppssätt, och vad krävs för att en gemensam metodik ska kunna införas.

  Forskare
  Karin Ågren
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Ecology and conservation of red-listed wood-decay fungi of oak

  Old coarse oaks ( Quercus spp. ) provide richly diverse habitats for many organisms, including nearly 600 red-listed species in Sweden. Since the 1800s, changing land use and severe exploitation of oaks have caused old coarse oaks to become extremely rare; limited to small scattered populations or individual trees and even absent from large areas.

  Forskare
  Audrius Menkis
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Utveckling av den andra generationens system för automatiserad gallringsuppföljning

  Det övergripande syftet är att vidareutveckla metodiken för automatiserad gallringsuppföljning och därmed lägga grunden för en direkt implementering av den andra generationens system för automatiserad gallringsuppföljning.

  Forskare
  Björn Hannrup
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Sycamore for wood production

  The objective of this project is to establish a field experiment of sycamore to test different provenances and silvicultural practices. These include spacing at stand establishment and pruning and thinning.

  Forskare
  Jens Peter Skovsgaard
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2017
 • Pågående

  Reducing forestry related greenhouse gas emissions from stream ecosystems by smarter riparian buffer zones

  Buffertzoner längs vattendrag är en viktig del i att förhindra att olika ämnen läcker ut i vattnet. I projektet studeras hur utformningen av buffertzonen påverkar var läckande växthusgaser tar vägen. Målet är att hitta en modell för buffertzon som ger ett minimal växthusgasutsläpp.

  Forskare
  Marcus Klaus
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2019
 • Pågående

  Skogen i ett nytt klimat – en arena för kunskaps­kommunikation om klimatanpassat hållbart skogsbruk

  I projektet vill man, med innovativa ansatser, vidareutveckla kommunikationen om klimatanpassad skogsskötsel till användare och aktörer ute i skogslandskapet.

  Forskare
  Annika Nordin
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2020
 • Pågående

  Långtidseffekter av naturhänsyn efter avverkning

  I projektet studeras långtidseffekter av avverkning och naturhänsyn på naturvårdsarter av mossor och lavar. 28 skogsbestånd i Hälsingland, som följts sedan 2002, återinventeras. Målet är att ge underlag för att utforma naturvårdshänsyn för störst positiv effekt.

  Forskare
  Jörgen Sjögren
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2020
 • Pågående

  Digital avgränsning av kantzoner mot vatten med hjälp av nya detaljerade laserdata

  Syftet med projektet är att undersöka vilken potential nya högupplösta data om trädskikt och mark från laserskanning har för att identifiera och avgränsa kantzoner mot vatten i två regioner med olika topografi.

  Forskare
  Per Westerfelt
  Ämne
  Planering
  Startår
  2020
 • Pågående

  Effekt av fragmentering i tid och rum på förekomsten av rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar

  I projektet analyseras förekomsten av ett urval rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar i olika landskapskontexter; nyckelbiotoper och reservat. Projektet vill bidra till förståelsen kring funktionell grön infrastruktur och var i landskapet utökat områdesskydd och restaurering är mest effektivt.

  Forskare
  Bengt-Gunnar Jonsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2020
 • Pågående

  Kan högläggning ersätta dikes­rensning vid plantering av gran på fuktig mark?

  Studien kommer att bidra med nya och efterfrågade resultat om hur dikesrensning vid föryngring påverkar skogsproduktionen. Resultaten kan bidra till bättre prioritering vid val av objekt för dikesrensning. Detta är viktigt för att kunna bruka skog och skogsmark på ett hållbart sätt.

  Forskare
  Ulf Sikström
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2020